29 Uklidňující biblické verše pro rozchody a zlomené srdce

V tomto příspěvku objevíte nejpohodlnější biblické verše pro rozchody a uzdravení zlomeného srdce po skončení vztahu.

Ve skutečnosti:Jsou to tytéž verše, které jsem četl, když potřebuji pomoci pustit někoho, koho miluji. A doufám, že vám tato duchovní rada také pomůže.Začněme.

Písmo o rozchodu5. Mojžíšova 31: 6

Buďte silní a mějte dobrou odvahu, nebojte se jich a nebojte se jich: neboť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi; nezklame tě, ani tě neopustí.

Pamatujte, že Pán bude vaším stálým společníkem - nikdy vás neopustí ani neopustí.

Žalm 34:18

Pán je blízko těm, kdo mají zlomené srdce; a zachraňuje, jako by měl zkroušeného ducha.

Žalm 41: 9

Ano, můj vlastní známý přítel, kterému jsem důvěřoval a který jedl můj chléb, proti mně zvedl patu.

Žalm 73:26

Moje tělo a mé srdce selhávají, ale Bůh je síla mého srdce a můj podíl na věky.

I když mám zlomené srdce, mé srdce znovu získává sílu díky Boží pomoci.

Žalm 147: 3

Uzdravuje zlomené srdce a svazuje jejich rány.

Přísloví 3: 5–6

Důvěřuj Pánu celým svým srdcem; a nepřikláněj se k vlastnímu chápání. Poznej ho na všech svých cestách a on bude řídit tvé cesty.

Po rozchodu, kdy nevíte, co dělat, je správnou cestou modlit se za to a nechat Boha, aby vedl vaše kroky. Pokud vložíte svou důvěru v Boha, pomůže vám učinit nejlepší rozhodnutí.Přísloví 3: 15--16

Je vzácnější než rubíny: a všechny věci, po kterých bys mohl toužit, se s ní nesrovnávají. Délka dnů je v její pravé ruce; a v její levé ruce bohatství a čest.

Izajáš 9: 2

Lidé, kteří chodili ve tmě, viděli velké světlo: ti, kteří přebývají v zemi stínu smrti, na ně zazářilo světlo.

Izajáš 41:10

Neboj se; neboť já jsem s tebou: nenech se vyděsit; neboť já jsem tvůj Bůh: posílím tě; ano, pomůžu ti; ano, budu tě držet pravicí své spravedlnosti.

Izajáš 43: 1–4

Nyní však toto praví Hospodin, který tě stvořil, ó Jákobe, a ten, který tě stvořil, Izraeli, neboj se: vždyť jsem tě vykoupil, nazval jsem tě tvým jménem; ty jsi můj. Až projdeš vodami, budu s tebou; a přes řeky tě nepřeteknou: když půjdeš ohněm, nespálíš se; ani plamen na tebe nezapálí. Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj Spasitel: Dal jsem Egypt za tvé výkupné, Etiopii a Sebu za tebe. Protože jsi byl v mých očích vzácný, byl jsi čestný a já jsem tě miloval. Proto dám muže za tebe a lidi za tvůj život.

Izajáš 66: 2

Neboť všechno to, co jsem vlastnoručně vyrobil, a všechno to bylo, praví Pán, ale k tomuto muži se budu dívat, i na toho chudého a zkroušeného ducha a chvějícího se mému slovu.

Jeremiáš 29:11

Neboť znám myšlenky, které si myslím k vám, praví Hospodin, myšlenky pokoje, a ne zla, abych vám dal očekávaný konec.

Matouš 10:14

A kdokoli vás nepřijme ani neslyší vaše slova, když odejdete z toho domu nebo města, setřeste prach svých nohou.

Matouš 11: 28-30

Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste těžce naloženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se o mně; Neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a najdete odpočinutí svým duším. Neboť mé jho je snadné a moje břemeno je lehké.

Matouš 13:15

Neboť srdce tohoto lidu se zvětšilo a jejich uši hluchě slyší a oči mají zavřené; aby nikdy neviděli očima a neslyšeli ušima a aby rozuměli srdcem a nebyli obráceni, a já bych je měl uzdravit.

Matouš 15: 8

Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mě rty; ale jejich srdce je ode mě daleko.

Matouš 21:42

Ježíš jim řekl: Nikdy jste nečetli v písmech: Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal hlavou rohu: to dělá Pán a v našich očích je to úžasné?

Matouš 28:20

Naučit je zachovávat všechno, cokoli jsem vám přikázal: a hle, jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa. Amen.

Lukáš 4:18

Duch Páně je na mně, protože mě pomazal, abych kázal evangelium chudým; poslal mě, abych uzdravil zlomené srdce, kázal osvobození zajatcům a navrátil zrak nevidomým, aby osvobodil ty, kteří jsou pohmožděni

Jan 12:40

Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce; aby neviděli očima ani nerozuměli srdcem a neobraceli se a já je uzdravil.

Jan 14:27

Mír s vámi zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne jako svět dává, já vám dávám. Ať se vaše srdce netrápí, ani ať se nebojí.

Jan 16:33

Tyto věci jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení; ale buďte dobré nálady; Přemohl jsem svět.

Římanům 8: 7

Protože tělesná mysl je nepřátelstvím vůči Bohu: neboť nepodléhá Božímu zákonu, a ani nemůže být.

Efezanům 4:31

Nechť je od vás odložena veškerá hořkost, hněv, hněv, křik a zlé mluvení se vší zlobou

Filipským 4: 6–7

Dávejte si pozor na nic; ale ve všech věcech modlitbou a prosbou s díkůvzdáním nechť jsou tvé žádosti známy Bohu. A Boží pokoj, který překračuje veškeré chápání, udrží vaše srdce a mysli prostřednictvím Krista Ježíše.

Filipským 4:13

Všechno mohu dělat prostřednictvím Krista, který mě posiluje.

Jakub 4: 7

Poddejte se proto Bohu. Vzepřete se ďáblu a on od vás uteče.

1. Petra 5: 7

Vrhnout na něj veškerou svou péči; protože se o tebe stará.

1. Tesaloničanům 5:18

Ve všech věcech děkujte: neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši, která se vás týká.

Zjevení 21: 4

A Bůh jim setře všechny slzy z očí; a už nebude smrti, ani zármutku, ani pláče, ani bolesti, protože dřívější věci pominuly.

Co říká Bible o rozchodech

V těžkých časech, klidných časech, chaosu a útěše, Bible poskytuje. A ještě více o tom pojednává o našich bojích a radostech. Utěšuje nás, když jsme dole, povzbuzuje nás, když jsme nahoře, dává naději, když se zdá, že je vše ztraceno, a ujišťuje nás, že se dostaneme skrz toto údolí, dokud budeme mít jeden druhého a Jeho.

Žádný vztah není dokonalý a rozchod může otřást vírou kohokoli. Bible poskytuje naději na nejhorší časy a má o těchto útrapách mnoho co říci. Boží slovo nenechává kámen na kameni, pokud jde o devastaci, ztracenou naději a zármutek.

Po rozchodu může být těžké pochopit, jak by to mohlo být někdy lepší, ale se správnou radou se můžete začít cítit jinak.

Není snadné se odrazit po bolestivém rozchodu. Je těžké získat zpět sebedůvěru a zvýšit čas na sebevědomí.

Koneckonců, pravděpodobně jste spolu byli nějakou dobu, než jste si uvědomili, že věci nefungují. Když konečně přijmete, že je po všem, najít sílu jít dál může být často těžší než ve skutečnosti ukončit vztah.

Teď jsi na řadě

A teď vás chci slyšet.

Který z těchto biblických veršů byl váš oblíbený?

Existují nějaké uklidňující bible pro rozchody, které bych měl přidat do tohoto seznamu?

Ať tak či onak, dejte mi vědět zanecháním komentáře níže hned teď.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články